Culiacan

Episode 2 October 15, 2021 00:15:21
Culiacan
Sósa fylgir með
Culiacan

Oct 15 2021 | 00:15:21

/

Show Notes

Brynjar og Svanhvít ræða um Culiacan.

Other Episodes

Episode 13

April 01, 2022 00:12:41
Episode Cover

Skúbb

Brynjar ræðir um Skúbb.

Listen

Episode 48

August 18, 2023 00:19:23
Episode Cover

Felino

Brynjar ræðir um Felino.

Listen

Episode 11

March 04, 2022 00:19:15
Episode Cover

Hamborgarabúlla Tómasar

Brynjar og Svanhvít ræða um Hamborgarabúllu Tómasar.

Listen